Nieuwjaarsreceptie 2014

Zondagmiddag 5 januari werd bij Speeltuin Het Noorden de nieuwjaarsreceptie van de RRB georganiseerd. Naast bijpraten was er de nieuwjaarsspeech namens het bestuur.

Nieuwjaarsspeech

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Reddingsbrigade.
Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden en aan onze erevoorzitter.

Namens het bestuur wil ik u graag een gezond, gelukkig en sportief 2014 toewensen. Zowel privé, werk, als bij het uitoefenen van de RRB en Reddingsbrigade Nederland activiteiten.

Het jaar 2013, het 88-ste jaar van de brigade, was weer een bijzonder jaar.
Aan de basis wordt jaar in jaar uit les gegeven in de zwembaden in zwemmen en zwemmend redden, zo ook in 2013. Natuurlijk hadden we onze traditionele activiteiten, zoals Strandbewaking, Gekleed Zwemmen, Sint met zijn Pieten. Verder natuurlijk een actieve roeiploeg en werden er diverse evenementen in en rond het Rotterdamse beveiligd.

Een aantal zaken sprongen in het oog in 2013:
– Het overlijden van ereleden Jan Dovianus en Jo Oudejans; graag een moment stilte ter nagedachtenis.

– Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april zijn een drietal nieuwe bestuursleden aangemeld: Angelique Oudenes, Kevin van Hengel en Bjorn vd Bogaert.

– Donderdag 5 juli 2012 was de laatste zwemavond van onze vereniging in het Oostelijk Zwembad. Dit jaar is veel energie gestoken om met de opening van het vernieuwde zwembad weer voldoende medewerkers te hebben en natuurlijk ook zwemmers. De opening staat vooralsnog gepland voor februari 2014.

– De contacten met Reddings Brigade Nederland zijn positief verlopen, wij krijgen op dit moment alle medewerking. Hebben we vorig jaar al gemeld dat de bond ons gevraagd heeft weer deel te nemen aan de rampenploeg, 4 november j.l. hebben we deelgenomen aan de grootste rampenploeg ooit in Nederland aan de Reeuwijkse plassen.

Woensdag 10 april 2013 was onze brigade één van de ondertekenaars uit de regio Rotterdam-Rijnmond van het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)”. Het RVR convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de reddingsbrigades, die vanaf dat moment met tussenkomst van een RVR Coördinator als één regionale gesprekspartner gaan optreden voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en andere hulpverleningspartners. De RVR komt regelmatig samen, in 2013 is het plan opgevat om in maart 2014 een gezamenlijk rampen oefening op het Brielse meer te gaan houden. Op het moment is de RVR goed op weg om dit te realiseren.

– We hebben in 2013 wederom een bedrag mogen ontvangen van de Gemeente Rotterdam ten behoeve van onze jeugdleden.

– Trots zijn we op onze ANBI status bevestigd. Dit betekent dat we door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordeng gezien, dit geeft diverse fiscale voordelen
Met ingang van 1 januari 2014 verandert zijn er een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Om hier aan te voldoen hebben wij onze begroting, jaarverslagen, doelstelling e.d. voor iedereen inzichtelijk op onze website gepubliceerd.

– Op 1 juni organiseerde de RRB de eerste Maasvlakte2Regatta, na twee jaren achtereen een roeiwedstrijd op de Bergse Achterplas te hebben georganiseerd.

– 2013 was het tweede jaar van onze strandwacht aan het recreatiestrand van Maasvlakte II. Dit jaar was ook het zogenaamde intensieve strand open, hier werd druk gebruik van gemaakt door kitesurfers en andere sporters. Dit jaar kwam de strandwacht in het bezit van een twee nieuwe snelle boten en een waterscooter. De waterscooter werd dit jaar diverse malen ingezet voor reddingen en de ervaring leert dat dit reddingsmiddel wendbaarder en beter ingezet kan worden dan de boten.
Ook werd gewerkt aan verdere professionalisering van de strandwachtploeg. Tegenwoordig ben je er als strandwacht lid niet meer met een strandwachtdiploma. Naast de bekende bondsdiploma’s zijn er het EHBO-diploma, Vaarbewijs, cursus 4WD, cursus waterscooter en een cursus Optische en Geluidssignalen. Vanzelfsprekend gaat er een hoop energie en kosten in zitten om dit in goede banen te leiden. Heeft de brigade de laatste jaren veel van deze kosten op zich genomen, in de toekomst kunnen deze kosten niet alleen meer door de brigade gedragen worden. Medewerkers en opdrachtgevers zullen de komende jaren hiervoor een bijdragen moeten gaan leveren.
Ons is ook gevraagd of wij in principe bereid zijn om tijdens onze bewaking dagen inzetbaar te zijn voor de kustwacht.
Helaas is er in het na seizoen door onbekende ingebroken in onze loodsen op de maasvlakte. Hier zijn diverse noodzakelijke goederen ontvreemd.

In augustus zijn er filmopname gemaakt van de strandploeg aan de Maasvlakte. Deze zijn in oktober in het Rijnmond-programma Maasvlakte Boven Water uitgezonden.

Zo’n 80 (oud)strandwachtleden bezochten zaterdag 18 mei de strandpost van onze reddingsbrigade aan de tweede Maasvlakte voor een reunie. Tijdens de laatste reünie in mei 2011 werd de belofte gedaan om tijdens de volgende reunie de nieuwe strandpost te laten zien. Bovendien waakte de strandwacht dit jaar voor het 40e jaar aan de Maasvlakte.

– In 2013was het tweede jaar van de Technische Commissie aangesteld. De TC is aan de slag met het verder scholen en certificeren van onze medewerkers, verdere implementatie van de ENVOZ-diploma’s, de nieuwe diplomalijn van de KNBRD en de opleiding van ons kader en examinatoren. Daadwerkelijk werden er in 2013 diverse medewerkers opgegeven voor de instructeur cursussen
Een lastige klus, gezien de grillen van de verschillende bondsommissies welke niet eensluidend naar buiten komen.
Maandagavond 22 april zwommen zo’n 50 instructeurs hun ENVOZ C onder toeziend oog van de TC.

– Onder leiding van Kevin van Hengel werd de commissie Werving, Voorlichting en Promotie opgericht. Nog meer dan in 2012 werd er gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de RRB op de diverse evenementen, maar ook in de media. Een greep uit de evenementen waar de commissie WVP aan heeft gewerkt: Sportexperience in de Zevenkampse Ring en Wilgenring, het Zwem-Event in zwembad Noord, Sportentocht in Charlois, de Alexander spelen, de Sport op Maat Dag (gehandicapte sporters), de Konigsspelen op een basisschool in Berkel, de nominatie voor Ons Kluppie (radiointerview met Deborah Gravenstijn; helaas zijn we niet het leukste kluppie geworden)
Verder ging Kevin van Hengel, tijdens de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond op 16 december, met ‘Sportvrijwilliger 2013’ naar huis!:
Kevin van Hengel onderscheidt zich al jaren door zijn inzet voor de Rotterdamse Reddingsbrigade. In het bijzonder door zijn vele werk voor de anders-validegroep die hij ongeveer vijf jaar geleden opzette met andere enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast laat Kevin geen mogelijkheid onbenut om de Rotterdamse Reddingsbrigade prominenter op de kaart te zetten.

– Op 17 juli 2013 haalde ons lid Remco Spiering in een recreatieplan in Maasbree (vlakbij Venlo) een man uit het water door hem zo’n 100 meter in de kopgreep te vervoeren. Voor deze actie werd Remco woensdag 27 november in zwembad de Wilgenring in het zonnetje gezet. Hij kreeg van het CLV (commissie ledenbelang en vrijwilligersbeleid) van de bond een onderscheiding.

– Last but not least heeft de RRB voor het eerst mee gedaan aan Serious Rescue. Een groep enthousiaste strandwachtleden voer in 3 dagen tijd in een konvooi van reddingsbrigadeboten van Lemmer naar Leeuwarden. De gezamenlijke reddingsbrigades haalden zodoende zo’n 25.000 euro voor de bekende Serious Request-actie.

Tot zover 2013 …

Voor 2014 blijven er voor onze brigade nog wel wat uitdagingen:

– Doorgaan met scholing en certificering van medewerkers en uitrol van de nieuwe diplomalijn door de Technische Commissie en het organiseren van een centraal examen op 14 juni 2014.

– Het verder continueren en professionaliseren van de strandwacht aan het strand van de 2e Maasvlakte.
Het in de periode maart/april laten plaats hebben van een gezamelijke RVR rampen oefening op het Brielse meer. Ingezet worden in de landelijke rampen oefeningen. Waarschijnlijk word de nieuwe rampen boot (de Tin zilver) al in het 4e kwartaal 2014 geleverd.
Het eventueel ondertekenen van een samenwerking convenant met de kustwacht.

– Verdere uitbouw van werving, voorlichting en propaganda i.v.m. behoud en werving van nieuwe leden (Kevin is nog hard op zoek naar extra handen van werkgroepleden WVP vanuit baden en strand)

– Permanent aandachtspunt zijn de huurverhogingen van de zwembaden. Wij maken ons grote zorgen over de plannen van de gemeente Rotterdam om in 2014 kosten dekkende huur te gaan vragen. Het bestuur zal in 2014 verder overleg plegen met de daarvoor bevoegde instanties. Ook is er contact met de diverse politiek verantwoordelijke personen.

– Het opstarten van een clubuur in het Oostelijk zwembad vanaf februari 2014.

– Om al deze uitdagingen te bekostigen blijft het bestuur zoeken naar sponsoren voor onze brigade.

Het bestuur wil graag alle vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet in 2013.
We rekenen natuurlijk weer op jullie medewerking in 2014 of zoals de commissie WVP zegt: zonder jou redden we het niet!!!

140105-02

140105-03

This entry was posted in nieuwjaarsreceptie. Bookmark the permalink.

One Response to Nieuwjaarsreceptie 2014

  1. Rob Stornel says:

    Nieuwjaars Receptie RRB,

    Hulde aan degenen die de Nieuwjaars Receptie van de RRB hebben verzorgd. Het was top!
    Prima locatie jammer genoeg zonder zwemwater!