Ledenvergadering: nieuwe voorzitter RRB!

      Geen reacties op Ledenvergadering: nieuwe voorzitter RRB!

Op vrijdagavond 15 april was er een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de RRB in zalencentrum Koos.

In de eerste plaats werd stil gestaan bij het overlijden van 3 ereleden: Jannie de Jager xe2x80x93 Worst, Louis Beens en Janny Donkersloot.

De gebruikelijke stukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, begroting 2011 en 2012) werden doorgenomen en goedgekeurd. Per 1-7 a.s. komt er een verhoging van het entreegeld van 3 euro naar 3,20, dit i.v.m. het nadelige saldo van de huur/entree zwembaden.

Peter Tijl, Arnold Kok en Rob Stornel waren aftredend als bestuurslid. Arnold en Rob werden herkozen. Voorzitter Peter Tijl was niet herkiesbaar.
Het voorstel van het bestuur om Coen van Dee tot voorzitter te benoemen, werd door de vergadering overgenomen. Onder applaus van de vergadering werd Peter tot ere-voorzitter benoemd. Peter wordt toegesproken door ere-voorzitter Chris Tijl en de nieuwe voorzitter.

De kascontrole-commissie werd herkozen.
Tot lid van verdienste (15 jaar medewerker) werd benoemd Casper van Holst, Loes de Keijzer en Miranda Koelewijn. De volgende leden zijn 50 jaar lid: Nel Slikker en Wim Soeters.

De Pieter Tijl-beker wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep binnen de brigade die een bijzondere prestatie hebben neergezet. Voor 2010 ging deze beker naar de medewerkers van sportfondsenbad Noord. Zij hebben de spits afgebeten voor voor het nieuwe zwem ABC van de ENVOZ.

110418-01

110418-02

110418-03

110418-04