Algemene Ledenvergadering

      Geen reacties op Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 13 mei 2022 was er voor het eerst sinds de coronaperiode weer live ledenvergadering.

Voorzitter Kevin van Hengel opende even na 20.00 uur de vergadering.

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Martin Boeren, Peter Lingmont, Jan Asselé, Jopie van der Ros – Bonnet en Marleen Soeters – Ouwehand en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis.

Vergaderstukken
Na het beantwoorden van een aantal vragen worden de gebruikelijke vergaderstukken goedgekeurd: notulen ALV van 28 mei 2021, jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester de begroting van 2022 en de voorlopige begroting van 2023. Tevens wordt de contributie voor 2023 vastgesteld (€ 20).

Bestuursverkiezing
De bestuursleden Jenske Gerrits en Pieter van der Kloet zijn voortijdig afgetreden. Bestuurslid Bas Berkhof heeft tevens aangegeven te stoppen binnen het bestuur van de RRB.
Eric Oudenes en Martijn van Dongen zijn herkiesbaar en worden herkozen door de vergadering. .

Kascontrolecommissie
Na enige discussie blijft de samenstelling van de kascontrolecommissie ongewijzigd: Wim Poppeliers, Natasha Hoveling en Coen van Dee.

Opzet bestuur
Het bestuur presenteert een plan om met een kleiner bestuur te gaan draaien, waarbij de bestuursleden hulp krijgen van ondersteunende commissies. Verder is het bestuur voornemens om te starten met een jeugdbestuur.

Benoemingen
Vorig jaar tijdens een digitale ledenvergadering nam Theo Soeters afscheid als eerste penningmeester en werd tevens benoemd tot erelid. De voorzitter gebruikt deze vergadering om het kleinood behorende bij het erelidmaatschap en een kleine attentie fysiek aan Theo uit te reiken.

Ereleden
De vergadering benoemt Fred Boeren tot erelid van de Rotterdamse Reddingsbrigade. Fred Boeren zet zich sinds 1985 in voor de RRB en heeft binnen onze brigade vele functie mogen bekleden.

Een kleine greep:
– Van 1985 – 2012 instructeur zwemmend redden.
– Van 1991 – 2001 2e penningmeester
– Vanaf 2011 tot heden administratief medewerkers in Zwembad Zuid het latere zwemcentrum Rotterdam
– Van 2011 – 2019 administratief medewerker in Noord
– Van 2012 – 2020 commissielid Werving voorlichting en promotie
– Werkgroep digitalisering

Naast zijn werk voor de RRB is Fred nog bondsofficial en examenvoorzitter vanuit de KNBRD.
Voor deze staat van dienst verkreeg Fred eerder het lidmaatschap van verdienste, de bondspenning en in november 2021 de Erasmusspeld van de Gemeente Rotterdam.

Goudenwaarderingsreken
Sinds 2017 kent de RRB een Goudenwaarderingsteken voor vrijwilligers die meer dan 20 jaar actief zijn binnen de RRB. Het verheugd het bestuur om de volgende leden te waarderen met deze speld te weten:
– Sander de Groot
– Ruud Warnaar
– Jennifer Roodbol

Lid van verdienste
Zoals in ons huishoudelijk reglement in artikel 10 is verwoord zijn leden van verdienste die leden die zich langdurig op technische, bestuurlijk en of administratief gebied hebben ingezet voor de RRB.
Het bestuur is dan ook verheugd om Natasja Hoveling te mogen benoemen tot lid van verdienste.

Piet Tijl sr beker
Deze beker gaat traditiegetrouw naar een groep of onderdeel van de RRB die zich buitengewoon heeft ingezet voor de brigade. Dit jaar willen we deze beker toekennen aan de werkgroep RRB jeugd instructeur voor hun inzet om deze opleiding opnieuw op te starten en vorm te geven.

50 jaar lid
Toos Hantelmann – Oudejans

Rampenploeg
De voorzitter reikte namens Reddingsbrigade Nederland een aandenken uit aan de Rotterdamse ploeg die in de zomer van 2021 assistentie verleende bij de overstromingen in Limburg.

Geef een reactie