---

Van de voorzitter

Langzaam breken er weer betere tijden aan. Eind mei 2021 was het weer mogelijk om onze cluburen open te stellen voor alle doelgroepen. In samenwerking met de exploitanten van het Sportbedrijf Rotterdam Zwemcentrum Rotterdam en de Wilgenring, Optisport Alexanderhof en niet te vergeten het Sportfondsenbaden Oostelijk zwembad en Het van Maanenbad zijn we er in geslaagd om zo snel als mogelijk is, de Rotterdammers verbonden aan de RRB, weer te laten zwemmen. Hier zijn wij als bestuur iedereen die hier aan bijgedragen heeft dankbaar voor. 

Begin mei zijn we ook veilig en verantwoord gestart met onze waterhulpverlening op de Maasvlakte II. Net als voorgaande jaren is een enthousiaste ploeg gestart en zijn we nu alweer een ruime maand aanwezig in de weekenden. We hebben zicht op een mooie zomerperiode met natuurlijk een gevulde drie weken dagelijkse bewaking tijdens de bouwvak weken. 

 Eind april hebben we een poging gedaan om noodgedwongen de ALV digitaal te houden. Helaas liet de techniek ons die avond in de steek. Maar op 28 mei 2021 hebben we alsnog via de digitale weg de ALV mogen houden. Tijdens deze ALV stonden we bij vele zaken stil. We moesten helaas afscheid nemen van Theo Soeters als Penningmeester van de RRB. Theo was onze penningmeester sinds 1980. Het bestuur is dan ook zeker verheugd dat de ALV op 28 mei heeft ingestemd met het voorstel om Theo te benoemen tot Erelid van de RRB. Wij hopen dat Theo nog lang betrokken zal blijven bij de RRB. 

Nu de zomer voor de deur staat en de versoepelingen zich in rap tempo opvolgen hopen wij als bestuur dat we na de zomervakantie weer verder kunnen bouwen met al onze leden aan de toekomst. 

Achter de schermen is er niet stil gezeten en hopen we na de zomervakantie van start te kunnen gaan met een aantal mooie initiatieven om onze RRB te versterken en in volle vaart weer op de juiste koers te krijgen. 

Voor nu wil ik iedereen een goede zomerperiode toewensen. Met veel mooie dagen en vooral elkaar! Bllijf gezond en tot snel. 

---

Statuten en Huishoudelijk Reglement / WBTR

Al onze leden hebben een e-mail ontvangen over de wijzigingen van onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze worden aangepast vanwege gewijzigde wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Bestuur Toezicht Rechtpersonen (WBTR). De laatste versie van onze Statuten en Huishoudelijk Reglement dateren van maart 1992.

Het bestuur wil de Statuten en Huishoudelijk Reglement bespreken en goed laten keuren tijdens een extra Algemene Ledenvergadering in september 2021. Voor deze vergadering volgt nog een aparte uitnodiging.

Per 1 juli is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

In het kader van de WBTR dienen alle medewerkers van de RRB bekend te zijn met onze gedragscode. De gedragscode is hier terug te lezen.

---

Strandwacht Maasvlakte

Sinds het eerste weekend van mei draait onze strandwachtploeg weer haar weekenddiensten aan de Maasvlakte. De maand mei is er een, qua weer, om snel te vergeten. Weinig zon, veel regen en niet zoveel badgasten. Alleen het laatste weekend van mei was het aangenaam strandweer. Het slechte weer trok wel veel watersporters naar het strand. Meest in het oog springend was het aanspoelen van een enorme boei op een stormachtige dag. De boei is door RWS opgehaald en teruggebracht naar Vlissingen.

Hoewel het weer in juni beter was dan in mei, was het op één weekend na nog niet echt mooi strandweer voor het grote publiek. Het wachten is op de eerste tropische stranddagen zoals we de laatste jaren gehad hebben.

De strandwacht is tot en met het weekend van 11/12 september elk weekend aanwezig aan het Maasvlakte-strand. In de periode van 2 tot en met 22 augustus 2021 is de strandwacht dagelijks aanwezig. 

Een mooi filmpje van onze strandwacht kan je bewonderen op onze Facebook-pagina. Meer informatie over de strandwacht aan de Maasvlakte kan je hier lezen.

---
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Nadat op de ledenvergadering van 30 april de techniek ons in de steek liet, was er 28 mei een 2e kans voor een digitale Algemene Ledenvergadering.Voorzitter Kevin van Hengel opende even na 20.00 uur de vergadering.De voorzitter staat stil bij het overlijden van Thea Zinsmeister en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis. Vergaderstukken Na het beantwoorden van een aantal vragen …

Lees verder

---

Bestuur


Na de Algemene Ledenvergadering van 28 mei j.l. ziet het bestuur er als volgt uit.

Voorzitter                                 Kevin van Hengel
2e voorzitter                            Ed Asselé

1e secretaris                             Bjorn van Bogaert
2e secretaris                            Jennifer Roodbol              

1e penningmeester                   Pieter van der Kloet
2e penningmeester                   Eric Oudenes

Waterhulpverlening:
Commissaris Strand                 Jenkse Gerrits
Commissaris Materiaal             Martijn van Dongen
Beveiligingen                            Bjorn van Bogaert

Kadervorming, Evenementen en Vrijwilligersbeleid:
Commissaris Opleidingen         Justin van Hengel
Commissaris Werving,              Chantal Vellekoop
Selectie en Beleid

Commissaris Algemeen            Bas Kerkhof

---

Vakantie zwembaden

 Zoals gebruikelijk sluiten de zwembaden een aantal weken tijdens de zomervakantie.

Hieronder een overzicht van de laatste zwemavond voor de vakantie en de eerste zwemavond na de vakantie van de baden waar we een clubuur hebben.

Zwembad                             Laatste zwemavond    Eerste zwemavond
Zwemcentrum Rotterdam      maandag 12 juli             30 augustus
Oost                                         dinsdag 13 juli               31 augustus
Alexanderhof                          woensdag 14 juli            1 september
Wilgenring                              woensdag 14 juli            1 september
Noord                                     woensdag 14 juli            1 september

---

Historie


Recent ontvingen we een aantal foto's van Pemmie Molle-van der Nol. De foto's zijn van haar vader en genomen rond 1940 en 1954. Hieronder één van de foto's met de titel speeltuin.

---

Kabinet maakt geld vrij om zwemveiligheid te vergroten

Nieuws van Reddingsbrigade Nederland

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het 'Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024'. Dit plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Reddingsbrigade Nederland is hierbij een trotse samenwerkingspartner.

Doel van het 'Nationaal Plan Zwemveiligheid' is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in 'Nederland waterland' door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico's op verdrinking. Reddingsbrigade Nederland draagt met kennis en kunde bij aan het doel van dit plan, dat naadloos aansluit op haar missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Pijlers
Het 'Nationaal Plan Zwemveiligheid' bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder deelthema's zijn uitgewerkt.

Leren en blijven zwemmen
Meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C)
Kwaliteit van zwemlessen
Stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen
Basisscholen betrekken
Vergroten van de zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen

Omgevingen veiliger maken
Vergroten van de veiligheid bij zwemlocaties (open water en zwembaden)
Ondersteunen van lifeguards

Meer risicobewustzijn
Voorlichting over risico's bij zwemlocaties (open water) met nadruk op risicogroepen als mensen met een migratieachtergrond, arbeidsmigranten, toeristen, ouderen en (ouders van) baby’s/peuters

Uitvoering
Gekoppeld aan de deelthema's nemen projectleiders vanuit verschillende organisaties het voortouw in de uitvoering. Naast de NRZ zelf leveren ook Reddingsbrigade Nederland, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), VeiligheidNL en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) projectleiders. Via deze unieke samenwerking wordt een volgende stap gezet om de zwemveiligheid van mensen in Nederland in 2024 op een hoger niveau te krijgen.

Reddingsbrigade Nederland is projectleider van de deelthema's die zich richten op de lifeguards en de beheersmaatregelen rondom aangewezen zwemlocaties. Bij andere deelthema's is Reddingsbrigade Nederland actief partner, bijvoorbeeld waarbij het gaat over het bereiken van migranten en ouderen, maar ook als het gaat om kennis, innovatie en communicatie. Peter Barendse, hoofd Beleid en Operationele Zaken van Reddingsbrigade Nederland, benadrukt dat de samenwerking om de zwemveiligheid te vergroten 'van groot belang' is.

Aanvullend project: Het Strand Veilig
Bijzonder is dat VWS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) additionele middelen hebben toegekend om te werken aan het veiliger maken van de Nederlandse stranden. Na de hectische zomer van 2020 - met extreem weer, zeer grote drukte en veel incidenten, waardoor veel inzetten nodig waren van reddingsbrigades en andere strandtoezichtorganisaties - is het project 'Het Strand Veilig' ondergebracht bij het 'Nationaal Plan Zwemveiligheid'.

Reddingsbrigade Nederland werkt bij 'Het Strand Veilig' met partners als de NRZ, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), gemeenten, provincies en andere organisaties aan: het versterken van de toezichtorganisaties; het stroomlijnen van beleid tussen gemeenten, provincies en andere beleidsorganisaties; en de communicatie met het publiek. Barendse: ,,Als Reddingsbrigade nemen we graag onze rol als het gaat om veiligheid op en bij de stranden, en om de kwaliteit van de lifeguards. Het project 'Het Strand Veilig' draagt daar in grote mate aan bij.’’

---